Close

Press review : Les élèves du Lycée Hubert Clément s’engagent pour la Stëmm vun der Strooss

Press review : Les élèves du Lycée Hubert Clément s’engagent pour la Stëmm vun der Strooss

Les élèves du Lycée Hubert Clément s’engagent pour la Stëmm vun der Strooss – PUBLISHED ON WORT.LU ON MARCHE 15TH, 2022 https://www.wort.lu/en/mywort/luxemburg-stadt/news/les-eleves-du-lycee-hubert-clement-s-engagent-pour-la-stemm-vun-der-strooss-6230489ade135b9236b55341

Schüler aus dem Lycéee Hubert Clément hu sech engagéiert – PUBLISHED ON RTL.LU ON MARCH 15TH, 2022 https://www.rtl.lu/news/si-hu-gespent/a/1880828.html

Lycée Hubert Clément Pupils Raise €500 for Stëmm vun der Strooss – PUBLISHED ON CHRONICLE.LU ON MARCH 17TH, 2022 https://chronicle.lu/category/charity-volunteering/40110-lycee-hubert-clement-pupils-raise-eur500-for-stemm-vun-der-strooss

Subscribe to our Journal!

Help us by subscribing the bimonthly journal Stëmm vun der Strooss which is published five times a year.

Subscribe now